Filozófusok, korszakok, irányzatok

Időrendi tábla

Ind filozófia

i. e. 15-5. század Védák keletkezése
i. e. 8-5. század Upanisádok keletkezése
i. e. 5- i. sz. 7. század Szútrák keletkezése
i. e. 560-480 Sziddhártha Gauthama (Buddha)

 

Kínai filozófia

i. e. 8-5. század Írások könyve, Változások könyve
i. e. 6. század Lao ce - Az út és erény könyve
i. e. 551-479 Konfuciusz - Dalok könyve

 

Nyugati filozófia

Antik

természetfilozófia

Ion iskola

Thalész (i. e. 624-546)

Anaximandrosz (i. e. 611-547)

Anaximenész (i. e. 599-524)

A nyugati filozófia kezdete

Pithagoreus iskola

Pithagorasz (i. e. 570-500)

A görög kultúra virágzása

Ephesosziak

Hérakleitosz (i. e. 530-470)

Pluralisták

Empedoklész (ie. 490-430)

Anaxagorasz (ie. 500-428)

Eleai iskola

Xenophanész (i. e. 580-485)

Parmenidész (i. e. 520-450)

Zénon (i. e. 490-430)

Atomisták

Leukipposz (?)

Démokritosz (i. e. 460-370)

Antik

metafizika

 

Szofisták

Protagorasz (ie. 480-410)

Gorgiász (ie. 480-380)

Antik felvilágosodás

 

Athéni klasszikus filozófia

Szókratész (i. e. 470-399)

Platón (i. e. 428-347)

Arisztotelész (i. e. 384-322)

Etikai

kor

Epikureus iskola

Epikurosz (i. e. 341-270)

Lucretius (i. e. 97- i. sz. 55)

A hellenizmus kora

Sztoikus iskola

Kitiai Zénon (i. e. 336-264)

Epiktétosz (50-138)

Marcus Aurelius (121-280)

Szkeptikus iskola

Pürrhon (i.e. 360-270)

Vallásos kor

Zsidó-helleniszikus (alexandriai) iskola

Philón (i. e. 25- i. sz. 40)

Újplatonikus iskola

Plótinosz (205-270)

Patrisztika

Alexandriai Kelemen (150-215)

Szt Ágoston (354-430)

Keresztény középkor

Skolasztika

Szent Anzelm (1033-1109)

Albertus Magnus (1193-1280)

Aquinói Szent Tamás (1225-1274)

Humanizmus

Thomas Morus (1478-1535)

Giordano Bruno (1548-1600)

Tommaso Campanella (1568-1639)

Reneszánsz kor

Luther Márton (1483-1546)

Kálvin János (1509-1564)

Reformáció kora

Empirizmus

Francis Bacon (1561-1626)

Thomas Hobbes (1588-1679)

John Locke (1632-1727)

George Berkeley (1685-1753)

David Hume (1711-1776)

Az újkor kezdete

Racionalizmus

René Descartes (1596-1650)

Blaise Pascal (1623-1667)

Benedict Spinoza (1632-1677)

Gottfried Wilhelm von Leibniz (1646-1716)

Társadalomfilozófia

Baron de Montesquieu (1689-1755)

Voltaire (1694-1778)

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)

Felvilágosodás

Materializmus

Enciklopédisták

Denis Diderot (1713-1784)

Claude-Adrien Helvetius (1715-1771)

Paul-Henri d'Holbach (1723-1789)

Kritikai filozófia

Immanuel Kant (1724-1804)

Klasszikus

német filozófia

Idealizmus

Johann Gottlieb Fichte (1762-1814)

Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831)

Friedrich Wilhelm Joseph Schelling (1775-1854)

Marxizmus

Karl Marx (1818-1883)

Friedrich Engels (1820-1895)

Újkor

Pozitivizmus

Auguste Comte (1798-1857)

Pragmatizmus

William James (1842-1910)

John Dewey (1859-1952)

Irracionalizmus

Arthur Schopenhauer (1788-1860)

Friedrich Nietzsche (1844-1900)

Egzisztencializmus

Søren Kierkegaard (1813-1855)

Karl Jaspers (1883-1969)

Martin Heidegger (1889-1976)

Jean-Paul Sartre (1906-1980)

Modern kor

Neopozitivizmus,

analitikus filozófia

Bécsi Kör

Moritz Schlick (1882-1936)

Rudolf Carnap 1891-1970)

Ludwig Wittgenstein (1889-1951)

Keresztény filozófiák

Pierre Teilhard de Chardin (1861-1955)

Karl Barth (1886-1958)

Frankfurti iskola

Theodor Adorno (1903-1969)

Jürgen Habermas (1929-)

Neopragmatizmus

Richard Rorty (1931-)

Posztmodern

Jean-Francois Lyotard (1924-)

Jacques Derrida (1930-)

 

 

© Lehmann Miklós 2005